การใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน

* การใช้งาน Web Browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox ฯลฯ)
* สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า
* สถานที่ตั้งห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า

Posted In