หมวด ๖ : มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗
ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก