somsak's blog

W32.MSN.Worm และ W32.MSN2.Worm

W32.MSN.Worm หรือ IM-Worm.Win32.Agent.f เป็นหนอนที่แพร่กระจายตัวเองผ่านโปรแกรมสนทนา MSN Messenger ด้วยไฟล์ที่มีชื่อว่า Image.zip เมื่อหนอนชนิดนี้คุกคามภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หนอนจะสร้างไฟล์ %windir%winlog32.exe และจะพยายามส่งตัวเองไปยังบัญชีรายชื่ออื่

Posted In