ประวัติความเป็นมา

การบริหารจัดการด้านคอมพิวเตอร์ไอทีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ในระยะแรกนั้นได้รับความร่วมมือจาก
ส่วนงานต่างๆคือ

1. ส่วนงานบริการด้านสารสนเทศนักศึกษา ซึ่งอยู่ในการดูแลของกองทะเบียนในสมัยนั้น
2. ส่วนงานจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุง
3. ส่วนงานบริการอินเตอร์เน็ต

ทั้งสามส่วนงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารงานของ
ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็น “หัวหน้าศูนย์” คนแรก

มหาวิทยาลัยฯ
ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานหลัก
ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวหน้าและทันสมัย
ก้าวทันต่อเทคโนโลยีทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน มาตามลำดับดังนี้

ในระยะแรก ประมาณปลายปี พ.ศ. 2540
สามารถดำเนินการจัดตั้งทีมงานได้ เฉพาะส่วนงานประมวลผลข้อมูลเท่านั้น
ซึ่งมีพื้นที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ และในปี พ.ศ.
2543 ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ขึ้นอย่างเป็นทางการ
ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
โดยมีพันธกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้มีการบริหารงานโดยผู้อำนวยการ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ

1. นายธนัติ ธรรมสุริยะ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2543 ถึง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2544
2. นางพิมพาพิศ พลชาติ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2546
3. นายสุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน

ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ ตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มีหน้าที่ดำเนินการดูแลระบบเครือข่าย
และข้อมูลสารสนเทศทั้งวิทยาเขตพัฒนาการ และวิทยาเขตร่มเกล้าภายใต้ วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงาน “มุ่งเน้นบริการ เสริมสร้าง
พัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและนักศึกษา” ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติพันธกิจ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ
ดำเนินการผลิตบัณฑิต
ได้อย่างมีคุณภาพถึงพร้อมด้วย “คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์”
ดังเจตนาอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยฯ
ในการร่วมพัฒนาประเทศด้วยการแบ่งเบาภาระของรัฐด้านการจัดการศึกษา

ปรัชญา
บริการจากจิต มิตรภาพจากใจ สร้างเสริมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลระบบงาน

ปณิธาน
เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาศักยภาพกว้างไกล

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นบริการ เสริมสร้าง พัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและนักศึกษา
พันธกิจ

* วางแผนจัดการเกี่ยวกับการนำระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมาช่วยในด้านการเรียนการสอน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้ได้ปริมาณ และคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้าน
* ควบคุม ดูแล จัดการ ให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายเชื่อมโยงของระบบที่มีอยู่ให้ใช้งานได้สมบูรณ์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
* ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการแผนงาน
* จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจหลัก

* พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็น One Stop Service
* พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย และปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และให้มีความน่าเชื่อถือ
* ให้บริการวิชาการแก่องค์กร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสังคมภายนอก
* พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ และบุคลากรอื่น ๆ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
* พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
* ตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
ด้านบริการวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพ

* เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะภารกิจของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
* เพื่อพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบ การประเมินผลการทำงาน ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
* เพื่อการควบคุม การติดตามผลการตรวจสอบ และการประเมินการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ
อย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง
* เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบงานด้านต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้แก่ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านวิชาการ
ด้านฝึกอบรม ด้านปฏิบัติการ และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
* เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ให้มีทัศนคติที่ดี ละมีศักยภาพสูงในการทำงาน