บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Internet - Password change service)

เปลี่ยน password
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่านปัจจุบัน (Current password)
รหัสผ่านใหม่ (New password)
รหัสผ่านใหม่(ยืนยัน) (New password (confirm))