แจงเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านสำหรับระบบ dial-up

ผู้ใช้ระบบ Dialup Modem 54K ทุกท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่

http://www.samartwip.com/kbu/login_member.jsp

หมายเลขโทรศัพท์สำหรับ dial
- 029532400
- 029537000
- 023400404
- 023400406

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ เบอร์โทรติดต่อภายใน 1417