แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550

พอใจมาก
52% (564 votes)
พอใจ
30% (330 votes)
เฉยๆ
8% (85 votes)
ไม่พอใจ
10% (113 votes)
Total votes: 1092