สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตพัฒนาการ)
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 42 เครื่อง
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 42 เครื่อง
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 30 เครื่อง
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 30 เครื่อง
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 30 เครื่อง
6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 (อาคาร 3 ชั้น 3) จำนวน 60 เครื่อง
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 (อาคาร 2 ชั้น 4) จำนวน 42 เครื่อง
8. ห้องปฏิบัติการ E-learning (อาคาร 3 ชั้น 4) จำนวน 40 เครื่อง

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตร่มเกล้า)
1. COM 1 (อาคาร 2 ชั้น 6) จำนวน 51 เครื่อง
2. COM 2 (อาคาร 2 ชั้น 6) จำนวน 51 เครื่อง
3. COM 3 (อาคาร 2 ชั้น 6) จำนวน 51 เครื่อง
4. E-learning (อาคาร 2 ชั้น 3) จำนวน 51 เครื่อง
5. ห้อง ป. โท (อาคาร 2 ชั้น 3) จำนวน 10 เครื่อง
6. ห้องปฏิบัติการ Network (อาคาร 2 ชั้น 6) จำนวน 40 เครื่อง

Posted In