พื้นที่ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

อาคาร 1 ชั้น 2 - สำนักวิจัย
อาคาร 2 ชั้น 3 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
อาคาร 2 ชั้น 2 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 6 - สาขาธุรกิจการบิน
อาคาร 3 ชั้น 3 - คณะศิลปศาสตร์
อาคาร 3 ชั้น 2 - BBA
อาคาร 4 ชั้น 6 - สำนักบรรณสาร
อาคาร 4 ชั้น 4 - ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
อาคาร 4 ชั้น 3 - ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

AttachmentSize
wl-kbu-pattanakarn.png143.75 KB
Posted In