แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2549

พอใจมาก
42% (396 votes)
พอใจ
29% (279 votes)
เฉยๆ
23% (214 votes)
ไม่พอใจ
6% (61 votes)
Total votes: 950