หมวด ๖ : มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗
ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า "วันแม่" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้า

Posted In