คำศัพท์ที่ควรทราบ

ความหมายและคำจำกัดความที่ใช้ในระบบการประกันคุณภาพ

คุณภาพ หมายถึง ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามระบบกลไกประกันคุณภาพเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม และเป็นที่พึ่งของสังคม
ระบบการประกันคุณภาพ หมายถึง การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47
ระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลการดำเนินงานทุกอย่างที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยผู้รับผิดชอบตามแนวทางของดัชนีคุณภาพและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยองค์กรภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
บัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่มีทักษะพื้นฐาน ความสามารถทางสังคม และความสามารถทางวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำหนด
ผู้บริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริการ ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ผู้บริการภายใน หมายถึง บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้บริการภายนอก หมายถึง นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-holders)
เช่น ผู้ปกครองของนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต ผู้ให้ทุนการศึกษา ผู้อุปการะคุณ และบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ดัชนีคุณภาพ หมายถึง ข้อความที่ระบุคุณลักษณะการดำเนินงานใดๆ ให้มีคุณภาพโดยกระบวนการ PDCA-P
P-Plan หมายถึง การระบุแนวทางการดำเนินงานระเบียบกฎเกณฑ์หรือแผนการ ดำเนินงาน
D-Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือแผนการดำเนินงาน
C-Check หมายถึง การติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินผลการทำงาน
A-Act หมายถึง การนำผลการประเมินฯ มาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
P-Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมทั้งจากผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการและสังคม ของการดำเนินงานในขั้นตอน P,D,C,A หรือ P และ/หรือ ทุกขั้นตอน
การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจุดอ่อน และจุดแข็ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขและส่งเสริมการดำเนินงานของภาควิชา/หน่วยงาน และคณะ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน
การพัฒนากระบวนการทำงาน หมายถึง การปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ PDCA -P หรือใช้เครื่องมือคุณภาพ (quality tools) มีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีร่วมด้วย มีการบันทึกเป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือ ทำงานเป็นทีม
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ หรือภาวะการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความปลอดภัยของบุคลากร/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การดำเนินงานได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรน้อยและได้รับผลสูง

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี

Posted In