webmaster's blog

Virtualization Seminar Series

VMware, the global leader in virtualization solutions,
presents you Virtualization Seminar Series 2008.
This year's theme covers the latest in virtualization
technologies and trends that are transforming IT environments
from the datacentre to the desktop.

This is your chance to hear and network with VMware,
key partners and industry peers and attend complimentary
sessions on offer that will show how you can create, deliver
and maintain flexible IT environments with virtualization
and enable you to respond to constantly changing business conditions.

Posted In

"If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. "

"หากท่านโกหกเรื่องใหญ่มากพอ, โกหกบ่อยครั้งเพียงพอ, เรื่องนั้นจะถูกเชื่อ"
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

นักสื่อสาร นักจิตวิทยา ต่างศึกษาจิตใจของผู้คน และกระแสของมวลชน จนสรุปว่า

Posted In

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำระบบ login ก่อนมีการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายใดๆ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. click web broswer ใดๆ จากนั้นพิมพ์เว็บใดก็ได้
2. จะขึ้นหน้าต่างให้ login อัตโนมัติ
3. ด้านล่างของกรอบ login จะมี register (ลงทะเบียน) ให้ click สมัครสมาชิก โดยอ้างอิงหมายเลขประจำบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขบัตรเจ้าพนักงาน 8 หลักสุดท้าย
4. ภายหลังจากการสมัครสมาชิก ท่านสามารถนำ username/password ที่ได้กรอกไว้ เพื่อเข้าสู่การเข้าใช้ระบบเครือข่ายต่อไป
5. หากท่านใด ไม่สมัครสมาชิก จะไม่สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ได้

คำแนะนำ
* ภายหลังจากพิมพ์ username/password ท่านทั้งหลายอ่านรายละเอียดและให้เข้าใจ ก่อนทำการตอบตกลง เพราะบางครั้งจะกลายเป็น web browser จำ username/password โดยปริยาย
* หน้าต่าง logout ไม่ควรปิด ให้ย่อหน้าจอลง (minimize) click logout ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานระบบเครือข่าย มิเช่นนั้นครั้งต่อไปท่านจะไม่สามารถ login ได้

ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้โดยคลิก ที่นี่

Posted In